Giáo trình vi xử lý – chương 2 – Tổ chức hệ thống vi xử lý

Giáo trình vi xử lý – chương 2 – Tổ chức hệ thống vi xử lý

Giáo trình vi xử lý – chương 2 – Tổ chức hệ thống vi xử lý giới thiệu bộ vi xử lý kiến trúc vi xử lý 8086, 8088, các thanh ghi, thanh ghi dữ liệu, các thanh ghi chỉ số và con trỏ, các thanh ghi đoạn, thanh ghi điều khiển và trạng thái, Phân đoạn bộ nhớ, cách mã hóa lệnh, các cách định địa chỉ,..

Vi_Xu_Ly_2-chuong-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *