Giáo trình vi xử lý – chương 5 – Giao tiếp cổng song song

Giáo trình vi xử lý – chương 5 – Giao tiếp cổng song song

Nội dung Giáo trình vi xử lý – chương 5 – Giao tiếp cổng song song: Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái và 8 đường dữ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động: Chế độ tương thích, Chế độ nibble, Chế độ byte, Chế độ EPP, Chế độ ECP…

Vi_Xu_Ly_5-chuong-5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *