nat-iptable-thuviencntt02

Cấu hình NAT In Iptable trên CentOS – LAB LPI 2 (14)

Video trước hướng dẫn cấu hình Nat Out Iptable trên  CentOS cho phép các Client truy cập ra ngoài Internet. Video này hướng dẫn Cấu hình Nat In Iptable trên CentOS để publish port cho Web server và Mail server cho phép bên ngoài internet truy cập vào các Server đã được Publish. Khi  bên ngoài có request đến Firewall qua port 80 Firewall sẽ Nat vào cho Web Server và có request đến port 25 sẽ được Nat vào cho Mail Server.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

1 thought on “Cấu hình NAT In Iptable trên CentOS – LAB LPI 2 (14)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *