nat-iptable-thuviencntt01

Cấu hình NAT Out Iptable trên CentOS – LAB LPI 2 (13)

Video trước đã hướng dẫn cài đặt và cấu hình các rule cơ bản của Iptable. Video này hướng dẫn cấu hình NAT Out Iptable trên CentOS để cho các máy Client trong mạng nội bộ có thể truy cập ra ngoài Internet do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *