Chương trình biên dịch - chương 1

Chương trình biên dịch – chương 1

Nội dung giáo trình Chương trình biên dịch – chương 1 giới thiệu chương trình biên dịch: để máy có thể hiểu và thực thi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao ta cần phải có một chương trình để thực hiện chuyển đổi chương trình đó sang ngôn ngữ đích để máy có thể hiểu được. Chương trình này trình bày một cách tổng quan về cấu trúc của một chương trình biên dịch và có mối liên hệ giữa nó với các chương trình khác. Cấu trúc của trình biên dịch được mô tả trong chương trình là một cấu trúc quan niệm bao gồm các giai đoạn: phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích.

chuong1_uni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *