Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 3 – Quá trình

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 3 – Quá trình

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 3 – Quá trình: Những hệ thống máy tính ban đầu cho phép chỉ một chương trình được thực thi tại một thời điểm. Chương trình này có toàn quyền điều khiển hệ thống và có truy xuất tới tất cả tài nguyên của hệ thống. Những hệ thống máy tính hiện nay cho phép nhiều chương trình được nạp vào bộ nhớ và được thực thi đồng hành. Sự phát triển này yêu cầu sự điều khiển mạnh mẽ hơn và phân chia nhiều hơn giữa các quá trình. Yêu cầu này dẫn đến khái niệm quá trình, một chương trình đang thực thi. Quá trình là một đơn vị công việc trong một hệ điều hành chia thời hiện đại.

Chuong3-Qua trinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *