Lab Học Linux của ĐH KHTN - phần 1

Lab Học Linux của ĐH KHTN – phần 2

Chia sẻ một Video lab học Linux (Fedora) của trường ĐH KHTN ở dạng video ở cấp độ nâng cao hơn, cài đặt và cấu hình các dịch vụ, thiết lập các server,… Video hướng dẫn rất chi tiết dễ học và thực hành theo, nội dung gồm các bài học sau:

 • Các thao tác cơ bản trên tiến trình
 • Thay đổi thông tin tiến trình
 • Lập lịch biểu
 • Cấu hình DNS cho mạng nội bộ
 • Thiết lập DNS cho miền con
 • Thiết lập DNS quản lý nhiều tên miền con
 • Thiết lập DNS quản lý dự phòng
 • Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server
 • Cấu hình upload dữ liệu FTP server
 • Tạo nhiều FTP site
 • Giới hạn truy cập FTP
 • Cấu hình Apache web server
 • Cấu hình publish tài nguyên web
 • Tạo website cho người dùng
 • Cấu quyền truy cập tài nguyên web cho người dùng
 • Cấu hình hosting website
 • Thiết lập hệ thống mail nội bộ
 • Thiết lập hệ thông mail trao đổi nhiều miền
 • Kiểm soát mail của người dùng
 • Tổ chức webmail
 • Cấu hình chia sẻ internet qua proxy
 • giới hạn kết nối Internet
 • Quản lý cache và log
 • Thiết lập Firewall
 • Cấu hình publish web server
 • Cấu hình publish nhiều server qua cơ chế NAT porrt direction
 • Cấu hình dịch vu qua web
 • Cấu hình proxy Squid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *