Download Video học Linux LPI 2 của Nhất Nghệ

Download Video học Linux LPI 2 của Nhất Nghệ

Video học Linux LPI 2 của Nhất Nghệ sẽ hướng dẫn các bạn triển khai một một hình mạng cho danh nghiệp trên nền tảng Linux (Centos) với đầy đủ các thành phần như DNS server, Web server, Mail server, Proxy, Firwall, File server, Anti virus,…Nội dung chi tiết bộ Lab học Linux LPI 2 bao gồm:

 • Giới thiệu mô hình Lab LPI 2
 • Cấu hình DHCP
 • Cấu hình DNS
 • Cấu hình Web Apache
 • Cấu hình web alias
 • Cấu hình mail SMTP Postfix
 • Cấu hình mail POP3 Dovecot
 • Cấu hình mail Thumderbid
 • Cấu hình webmail
 • Cấu hình Squid configuration
 • Cấu hình Squid rule
 • Cấu hình Firewall basic
 • Cấu hình NAT out
 • Cấu hình NAT in
 • Cấu hình kết hợp firewall và proxy squid
 • giới thiệu samba
 • Linux client truy cập windows
 • Tích hợp Samba và WINS
 • Cấu hình Samba share read-only
 • Cấu hình Samba shre write-only
 • Cấu hình samba share write-read
 • Cấu hình samba share hidden
 • Cấu hình samba – swat global
 • Cấu hình samba – swat global Advanced
 • Cấu hình samba swat share
 • Samba tích hợp AD và DNS
 • Samba join domain
 • Cấu hình samba share dữ liệu với AD
 • Giới thiệu ANti virus
 • Cài đặt mail server với Anti virus
 • Lọc mail trên outlook express
 • Sử dụng Promail để lọc mail
 • Cài đặt Clamav
 • Tích hợp Anti virus với postfix
 • Test anti virus với postfix

 

1 thought on “Download Video học Linux LPI 2 của Nhất Nghệ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *