samba-swat-global

Cài đặt và cấu hình samba swat global – LAB LPI 2 (24)

Video trước hướng cấu hình Samba trên CentOS bằng cách chỉnh sửa trực tiếp file cấu hình smb.conf. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình samba swat global gói quản trị samba qua giao diện web giúp cấu hình Samba đơn giản hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *