samba-swat-share

Cấu hình samba share bằng swat – LAB LPI 2 (26)

Video trước hướng dẫn cấu hình samba swat global advanced. Video này hướng dẫn cấu hình samba share bằng swat giúp chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *