Cấu hình samba share bằng swat – LAB LPI 2 (26)

Video trước hướng dẫn cấu hình samba swat global advanced. Video này hướng dẫn cấu hình samba share bằng swat giúp chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *