samba-read-only

Cấu hình Samba share read only – LAB LPI 2 (19)

Bài hướng dẫn tích hợp Samba và WINS để phân giải tên NETBIOS trong mạng LAN. Video này hướng dẫn Cấu hình Samba share read only trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *