Video hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI

Video hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI – Lab Fedora core phần 1

Bài trước đã hướng dẫn cấu hình NFS trong text mode trên Fedora .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI để chia sẻ tài nguyên trong hệ thống Linux.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *