Các thuật toán tô màu - Area Filling

Các thuật toán tô màu – Area Filling

Giáo trình các thuật toán tô màu (Area Filling): trình thuật toán tô màu theo dòng quét, thuật toán tô màu theo đường biên. Một vùng tô thường được xác định bởi một đường khép kín nào đó được gọi là đường biên. Dạng đường biên đơn giản thường gặp là đa giác. có 2 dạng vùng tô thường gặp: tô bằng một màu thuần nhất (solid fill) và tô theo một mẫu tô (fill-pattern) nào đó…

AreaFilling

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *