Chiếu sáng và tạo bóng - Illumination and Shading

Chiếu sáng và tạo bóng – Illumination and Shading

Giáo trình đồ họa phần Chiếu sáng và tạo bóng (Illumination and Shading: chiếu sáng là sự chuyển tải dòng ánh sáng từ nguồn sáng đến các điểm trong không gian một cách trực tiếp hay gián tiếp. Tạo bóng là qui trình gán một giá trị màu cho 1 pixel…

Illumination-Shading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *