Khử mặt khuất - Hidden surface removal

Khử mặt khuất – Hidden surface removal

Khử mặt khuất (Hidden surface removal) trình bày các dạng khác nhau của vấn đề khử mặt khuất, xử lý các vấn đề vướng mắc khi tính độ sâu, làm thế nào để tính toán Z-Buffer hiệu quả,…

HiddenSurfaceRemoval

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *