Các phép biến đổi đồ họa hai chiều - Transfer 2D

Các phép biến đổi đồ họa hai chiều – Transfer 2D

Giáo trình đồ họa – Các phép biến đổi đồ họa hai chiều: bản chất của phép biến đổi hình học là thay đổi các mô tả về tọa độ của đối tượng, từ đó làm đối tượng thay đổi về hướng, kích thước, hình dạng. Tìm hiểu các phép biến đổi hình học cơ sở, phép tịnh tiến, phép biến đổi tỉ lệ, phép quay, hệ tọa độ thuần nhất, biểu diễn ma trận của các phép biến đổi, kết hợp các phép biến đổi, kết hợp các phép tịnh tiến,..

Transf2D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *