Các phép biến đổi 3 chiều - Transfer 3D

Các phép biến đổi 3 chiều – Transfer 3D

Giáo trình đồ họa – Các phép biến đổi 3 chiều (Transfer 3D): cùng một loại đối tượng có thể xuất hiện trong nhiều cảnh và xuất hiện nhiều lần trong một cảnh với các phương vị, màu sắc khác nhau. Nếu ta có các mô hình đối tượng tối, ta có thể phát sinh ra các đối tượng khác nhau từ một mô hình duy nhất nhờ các phép biến đổi. Trong tài liệu Transfer 3D sẽ trình bày hệ tọa độ bàn tay phải/ bàn tay trái, hệ tọa đồ thuần nhất, các phép biến đổi tuyến tính, phép tịnh tiến, phép biến đổi Affine, phép quay quanh một trục bất kỳ, Modeling transformation,…

Transf3D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *