Đồ họa 3 chiều - 3D introduction

Đồ họa 3 chiều – 3D introduction

Đồ họa 3 chiều – 3D introduction: Các đối tượng trong thế giới thực phần lớn là đối tượng 3 chiều còn thiết bị hiển thị chỉ là 2 chiều, để hình ảnh 3 chiều ta cần giả lập chuyển đổi từng bước biến đổi từ hệ tọa độ đối tượng sang hệ toạ độ thế giới thực, loại bỏ các đối tượng không nhìn thấy được, chiếu sáng đối tượng, chuyển từ world space sang eye space, loại bỏ phần nằm ngoài viewing frustum, chiếu từ eye space xuống screen space, chuyển đối tượng sang dạng pixel, hiển thị đối tượng,…

3D-Introduction

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *