Cấu hình Upload dữ liệu FTP server - Lab Fedora phần 2

Cấu hình Upload dữ liệu FTP server – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn thiết lập DNS quản lý dự phòng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình Upload dữ liệu FTP server trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *