Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server - Lab Fedora phần 2

Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn. Thiết lập DNS quản lý dự phòng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *