Cài đặt mail server Postfix – LAB LPI 2 (35)

Video trước đã giới thiệu các phương pháp phòng chống Spam và Virus. Video này hướng dẫn Cài đặt Mail server postfix trên CentOS để chuẩn bị tích hợp Spamassassin do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *