Procmail

Lọc mail bằng Procmail – LAB LPI 2 (38)

Video trước hướng dẫn cấu hình lọc mail trên Outlook bằng cách dựa vào kết quả đánh đánh dấu của Spamassassin, với cách làm này phải đến từ máy cấu hình rule lọc mail trên Mail client. Video này hướng dẫn cấu hình lọc mail bằng Procmail, Promail là chương trình lọc mail được cài đặt trên Mail server Linux nên người dùng hoàn toàn không đọc được các mail được đưa vào Spam.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *