Cài đặt và cấu hình mail POP3 trên CentOS - LAB LPI 2 (7)

Cài đặt và cấu hình mail POP3 trên CentOS – LAB LPI 2 (7)

Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình dich vụ Mail Dovecot trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trinh bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *