Giáo trình lý thuyết thông tin

Giáo trình lý thuyết thông tin

Giáo trình lý thuyết thông tin: Giáo trình này sẽ cung cấp cho người đọc những khối kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin như: Độ do lượng tin (Measure of Information), Sinh mã tách được (Decypherable Coding), Kênh truyền tin rời rạc không nhớ (Discrete Memoryless Channel) và Sửa lỗi trên kênh truyền (Error Correcting Codings).

GT_LTTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *