Học SQL server 2000

Học SQL server 2000

SQL server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management Sysytem (RDBMS)) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa client computer và SQL Server Computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 200 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (very large database environment) lên đến Tera-byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. Tài liệu Học SQL server 2000 giới thiệu về CSDL SQL, cách cài đặt SQL server 2000, tìm hiểu các thành phần quan trọng của SQL server 2000, tìm hiểu transact SQL, các cú pháp của T-SQL, cúc trúc lệnh của SQL server, cấu trúc vật lý của một SQL server,…

HOC-SQL-SERVER-2000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *