Giáo trình PTTKHT - chương 3 - Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin

Giáo trình PTTKHT – chương 3 – Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin

Nội dung giáo trình PTTKHT – chương 3 – Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin gồm giới thiệu về mô hình quan niệm, mô hình thực thể-mối quan hệ, mối quan hệ giữa các tập thực thể, một vài nhận xét để rà soát lại mô hình ER, mô hình quan niệm về dữ liệu, mô hình quan niệm xử lý,..

Giao trinh PTTKHT - Chuong 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *