Giáo trình Microsoft SQL Server 7

Giáo trình Microsoft SQL Server 7

Nội dung Giáo trình Microsoft SQL Server 7 gồm các phần tổng quan về SQL Server, thiết kế CSDL, Cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server, các thành phần của cơ sở dữ liệu, quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu, tình hình phát triển CSDL thông kê trên SQL Server trong thời gian qua,…

Giaotrinh-SQL-server-7.0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *