Giáo trình PTTKHT – chương 2 – Nghiên cứu hiện trạng của hệ thống thông tin

Giáo trình PTTKHT – chương 2 – Nghiên cứu hiện trạng của hệ thống thông tin trình bày một số vấn đề chung khi nghiên cứu hệ thống, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thông tin tin học hóa, quy mô tin học hóa, vai trò của những người tham gia phát triển hệ thống thông tin, nghiên cứu hiện trạng, các công việc sau khảo sát hiện trạng, giới thiệu nghiên cứu hiện trạng của một số HTTT

Giao trinh PTTKHT - Chuong 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *